ประชุม

ประชุมเตรียมความพร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน ณ Hanoi University

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ณ Hanoi University และแหล่งศิลปวัฒนธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ที่ประชุมพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ณ Hanoi University และแหล่งศิลปวัฒนธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยที่ประชุมพิจารณามอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่ายดำเนินการต่อไป