กิจกรรม

ประชุมหารือประเด็นงานวิจัย เครื่อข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุมหารือประเด็นงานวิจัยหัวข้อ สำรวจศักยภาพทรัพยากรท้องถิ่น พื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ  พร้อมสรุปผลการประชุม ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2561 ณ พื้นที่ในเขตอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ บ่อคลึง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี