กิจกรรม

ชาวราชมงคลร่วมกันปลูกต้นอินทนิล “ต้นไม้แห่งคุณธรรม”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในการปลูกต้นอินทนิล หรือต้นไม้แห่งคุณธรรม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561  ในการนี้ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดโดยชุมชนคนรักมทร.พระนคร ซึ่งเป็นการแสดงพลังวัฒนธรรมสุจริตของคนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตจึงนำข้อความที่ร่วมกันเขียนมอบให้ผู้บริหาร รวมถึงเผยแพร่ผ่านทาง http://ita.rmutp.ac.th และ facebook : ชุมชนคนรัก มทร.พระนครต่อไป ณ ศูนย์เทเวศร์