กิจกรรม

ปลื้ม!! ผู้บริหารราชมงคลพระนคร รับรางวัลอินทรจักรแห่งปี 2561

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี รับรางวัลอินทรจักร สาขาบุคคลสำคัญที่น่ายกย่องแห่งปี พ.ศ.2561 ส่วนผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี พ.ศ.2561 จากสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน องค์กรวัยรุ่นอาเซียนเพื่อความร่วมมือและการหารือในภูมิภาค โดยมีบุคคลสำคัญ ดารา ศิลปิน นักธุรกิจ ผู้มีจิตอาสาและเยาวชนรับรางวัลดังกล่าวประมาณ 150 คน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
ทั้งนี้พิธีมอบรางวัล “อินทรจักร” นี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อสู้ผ่าฟันอุปสรรค จนก้าวสู่ความสำเร็จ และเป็นบุคคลต้นแบบ พร้อมเป็นแบบอย่างในการทำคุณงามความดีให้กับสังคม ประเทศชาติ และต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทย อีกทั้งยังเป็นการฉลองครบรอบ 7 ปี ในการก่อตั้งสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการฯ และองค์กรวัยรุ่นอาเซียนด้วย