ประชุม

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

โดยในที่ประชุมรายงานผลการเสนอของบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 รายงานการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 มีการกำกับติดตามการดำเนินงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2560 (ปีงบประมาณ 2561) มีการรายงานผลรอบ 6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 2 การเตรียมการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560 การเตรียมการรับการตรวจประเมิน