ประชุม

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์การจัดการความรู้ จัดโครงการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018