กิจกรรม

“13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้ชื่องาน“13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร

ในช่วงเช้า รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ถวายเครื่องสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล และถวายเครื่องสักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ลานพระอนุสาวรีย์ จากนั้นมีการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดนรนาถสุนทริการาม โดยมีพระอาจารย์มหาธวัชชัย ธชปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

จากนั้นเป็นพิธีการมอบรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2560 โดยกองศิลปวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2560 ขอแสดงความยินดีแด่

  • อาจารย์ฉวีวรรณ แจ้งกิจ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม ประจำปี 2560
  • ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ประจำปี 2560
  • ดร.พสิษฐ์  สุวรรณภิงคาร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2560

ในการนี้ กองศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายดำเนินการจัดสถานที่ ตั้งเครื่องสักการะ ณ บริเวณพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลพระภูมิชัยมงคล