จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ “วัฒนธรรมในงานมงคล”

ม.ราชมงคลพระนคร ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างสำนึกรักษ์วัฒนธรรมไทยในโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม :…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2018