วิทันตสาสมาธิ 15-17 มกราคม 2561

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง พระอภิธรรมกับวิปัสสนา โดยมี อ.ชาญภูมิ เทียนหิรัญ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยาย…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 มกราคม 2018

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ความเป็นไปได้แห่งวิปัสสนา โดยมีดร.โฆษิต ล้อศิริรัตน์ เป็นวิทยากรสรุปการบร…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 มกราคม 2018