กิจกรรม

ประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรมและ นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2017