ประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรมและ นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุม…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 25 ธันวาคม 2017