วิทันตสาสมาธิ 18-20 ธันวาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ความหมายของสมถะ – วิปัสสนา จุดมุ่งหมายของสมถะ – วิปัสสนา โดยมี รศ.ดร.ประ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 25 ธันวาคม 2017

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่องแผนผังสมถะ – วิปัสสนา โดยมี อ.เกล็ดนที มโนสันติ์เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายข…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 25 ธันวาคม 2017

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง จุดเริ่มแรกของวิปัสสนา โดยมี ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล เป็นวิทยากรสรุปการบร…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 25 ธันวาคม 2017