วิทันตสาสมาธิ 12-13 ธันวาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง การเกิดขึ้นของวิปัสสนา โดยมีอ.สิรสา เธียรถาวร เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายขอ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 14 ธันวาคม 2017

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ความแตกต่างระหว่างสมถะ – วิปัสสนา ความสำคัญของสมถะ – วิปัสสนา โดยมี อ.อภ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 14 ธันวาคม 2017