วิทันตสาสมาธิ 6 ธันวาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา โดยมีดร.โยทะกา ภคพงศ์ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยา…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 14 ธันวาคม 2017