ประชุม

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560
เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ในที่ประชุมมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ และมอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่าย