ประชุมคณะทำงานโครงการอพ.สธ.
ครั้งที่ 1/ 2561

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 พฤศจิกายน 2017