ประชุม

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2560 พิจารณาแผนการดำเนินงานของบุคลการกองศิลปวัฒนธรรม และการเตรียมการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2561)