ม.ราชมงคลพระนคร วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ทั้ง 9 …

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 22 ตุลาคม 2017