วิทันตสาสมาธิ 4-6 กันยายน 2560

 

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง หนทางให้สมาธิเสื่อม โดยมี อ.สุนทรี งามเลิศเป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 5 กันยายน 2017

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง อทิสสมานกายกับสมาธิ โดยมี อ.จุไร วรศักดิ์โยธิน เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายขอ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 11 กันยายน 2017

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง สมาธิกับการแสดงฤทธิ์ โดยมี อ.ดวงพัตรา อุปถัมภกสกุล เป็นวิทยากรสรุปการบรรย…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 11 กันยายน 2017