ประชุม

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวดสุนทรพจน์
เทิดพระเกียรติโครงการ ๑๒ สิงหามหามงคล
เฉลิมพระชนม์ ๘๕ พรรษา มหาราชินี ในรัชกาลที่ ๙