มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร “ญาณสาสมาธิ”

ม.ราชมงคลพระนครจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร “ญาณสาสมาธิ”รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยา…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 5 กันยายน 2017