วิทันตสาสมาธิ 21-23 สิงหาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง คุณสมบัติของสมาธิ โดยมี อ.พงษ์ชัย พงษ์ไพเชฐ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพร…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 5 กันยายน 2017

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การวัดผลของสมาธิ โดยมี อ.วิมวลัย ดวงประทีป เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 5 กันยายน 2017

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง ประโยชน์ของสมาธิ โดยมี รศ.(พิเศษ)กัลยา แสงเรือง เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายข…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 5 กันยายน 2017