วิทันตสาสมาธิ 15-17 สิงหาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 5 กันยายน 2017

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง ลักษณะของสมาธิ โดยมี อ.วริษทิพา ดิษยวรรณวัฒน์ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายขอ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 5 กันยายน 2017

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง ขั้นตอนของสมาธิ โดยมี อ.ชมนาค อรุณฉาย เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 5 กันยายน 2017