เตรียมความพร้อมการเป็น ม. ในกำกับของรัฐ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมสัมมนาการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 27 สิงหาคม 2017