พิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2559 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดยกองศิลปวัฒนธรรมได้รับคะแนนการตรวจประเมิน เต็ม 5 คะแนนโดยผลการตรวจระดับสำนักงานอธิการบดีได้คะแนน 4.31