วิทันตสาสมาธิ 12-14 กรกฎาคม 2560

“วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การบริกรรมคือการนึกพุทโธ ดร. สุขวสา แสงเสรีสถิตย์ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

“วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การบริกรรมเป็นเพียงเบื้องต้น โดย รศ.ภณิดา มาประเสริฐ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

“วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 วันนี้มี กิจกรรมสัมพันธ์ โดย อ.สุริยา มากมูล เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560