กิจกรรม

ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 4/ 2560

ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 4/ 2560

ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. – 14.30 น.

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารการประชุม