กองศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการสารรักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2560

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสารรักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ที่ประชุมพิจารณาเตรียมจัดทำวารสารสารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 20 รวบรวมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพิจารณามอบหมายกองบรรณาธิการภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษจัดทำเนื้อหาต้นฉบับต่อไป