โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จ.นครสวรรค์ จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกับการทำงานวัฒนธรรมและการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0” โดยวิทยากร ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพชรบุรี พัทลุง นครราชสีมา นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บรรยายพิเศษเรื่อง มหาวิทยาลัยท้องถิ่นกับมุมมองทางวัฒนธรรม” วิทยากรโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท และนายภราเดช พยัคฆวิเชียร คณะกรรมการฟื้นฟูท่องเที่ยวโลกขององค์การท่องเที่ยวโลก (WTO) เสวนาเรื่อง “การขับเคลื่อนงานทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” และกิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มย่อย (work shop) การดำเนินการและการบริการจัดการทางศิลปวัฒนธรรม