ปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม
“วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1”

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้าสานต่อความสำเร็จโครงการปฏิบัติธรรม เปิดหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2” หวังผลิตครูสมาธิมืออาชีพ บุคลากร – ชมรม มทร.พระนครอาวุโส – บุคคลภายนอกแห่สมัครเรียน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม “วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในพิธีปฐมนิเทศ โครงการวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 เริ่มด้วยพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ของถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 6 ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษารับประกาศนียบัตรจากหน้ารูปพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ พร้อมรับของที่ระลึกจากอธิการบดี

จากนั้น เข้าสู่พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ โดย อ.สุริยา มากมูล ผู้ดูแลสาขา กล่าวนำคำมอบตัวเป็นศิษย์ ผู้เข้ารับการอบรม กล่าวตาม โดยมีพระอาจารย์โกสินทร์ ปญฺญาวุฑฒิโก จากวัดธรรมมงคล กล่าวรับ ผู้แทนนักศึกษาชายหญิง นำพานธูปเทียนแพ และพานดอกไม้ถวายพระรัตนตรัยและวางหน้ารูปพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร และหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ถัดมาเป็นการกล่าวให้โอวาท และการบรรยายในหัวข้อจุดประสงค์ของการทำสมาธิ โดยพระอาจารย์โกสินทร์ ปญฺญาวุฑฒิโก และพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร และนั่งสมาธิ

รศ.สุภัทรา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยตระหนักถึงบทบาทและภารกิจที่สำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาปฏิบัติธรรม ถือเป็นแนวทางในการพัฒนาจิตใจ เพื่อการดำเนินชีวิตให้เกิดความสงบสุข อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ขึ้นอีกเป็นรุ่นที่ 2 เพื่อให้เป็นหลักสูตรพิเศษในโครงการศึกษาการปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นหลักธรรมะในการครองตน ครองคน ครองงาน และแก้ปัญหาอย่างสันติ อันจะทำให้สังคมมีแต่ความสงบสุข ที่สำคัญยิ่ง บุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยหน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป จะได้ปฏิบัติธรรมอุทิศถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย