ประชุม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ-มทร.พระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. – มทร.พระนคร และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ในที่ประชุมมีการสรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ. และของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. – มทร.พระนคร และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. สรุปผลการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. – มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560

ที่ประชุมสรุปผลการประชุมคณะทำงาน อพ.สธ.-มทร.พระนคร ประจำปี พ.ศ.2559-2560 พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและเสนอวิธีการแก้ไข และมีการทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 และ 2562 ปรับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปีที่หก มทร.พระนคร ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 , 2562 และแผนแม่บทของอพ.สธ