โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านทิพย์สวนรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม โดยมีผศ.สุใจ พรเจิมกุล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้