โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากร กองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย เป็นวิทยากรในครั้งนี้