ม.ราชมงคลพระนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ม.ราชมงคลพระนคร เจรจาความร่วมมือกับPanasastra University Cambodia (PUC) ประเทศกัมพูชา  ขานรับนโยบายอธิการบดีให้โอกาสทางการศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม จากกองศิลปวัฒนธรรม  คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและสายวิชาการ จาก 9 คณะ  เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย PUC วิทยาเขตเสียมราฐ และเจรจาความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างสองมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2560 จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ในการนี้ Mr. Phann Keara ผู้อำนวยการ วิทยาเขตเสียมราฐ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย PUC ได้ให้การต้อนรับและร่วมเจรจาความร่วมมือในประเด็นสำคัญต่างๆ อาทิ

–การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย&กัมพูชา

–การให้ทุนนักศึกษากัมพูชา เพื่อมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

–การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ระหว่างสองมหาวิทยาลัย  ทั้งในด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรม

อนึ่ง กิจกรรมที่ ม.ราชมงคลพระนคร นำไปจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้แก่มหาวิทยาลัย Panasastra University Cambodia ประกอบไปด้วย การร้อยมาลัยประดิษฐ์จากผ้าและลูกปัด   พานพุ่มประดิษฐ์  และ ขนมไทยโบราณต่างๆ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร