กิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง จัดโดย กองกลาง