กิจกรรม

ขอเชิญเรียน“หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่น 2 ภาคที่ 1”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดชื่อโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่น 2  ภาคที่ 1” ระหว่างวันทื่ 5 มิถุนายน 2560 – 26 กันยายน 2560 เรียนทุกวันจันทร์ – วันพุธ เวลา 16.50 – 19.00น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ รวม 100 ชั่วโมง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองศิลปวัฒนธรรม โทร. 02-665-3777 ต่อ 6624, 6235 หรือ http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/