วิทันตสาสมาธิ 22 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีพิธีปัจฉิมนิเทศ