ประชุมคณะกรรมการโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา”

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมยัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ที่ประชุมพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา” โดยจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย การผลิตสื่อสำหรับโรงเรียนในชนบท การทำกระเป๋าออมทรัพย์ การบริหารการเงินส่วนบุคคล การทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร และด้านนาฏศิลป์ไทย  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ กำหนดจัดในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ และห้องเรียน  B ๒๐๔ , A๖๐๙ B๔๐๔ B๔๐๕ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร โดยที่ประชุมพิจารณามอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่ายดำเนินการต่อไป