ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ครั้งที่ ๓

กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มทรพ.) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในที่ประชุม

ในการนี้ ประธานกล่าวเปิดการประชุม แจ้งถึงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2558 และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี พร้อมให้คณะท่านพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก และกำกับติดตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยฯ รอบ 6 เดือน ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ แจ้งถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ในวันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2558 พร้อมแจ้งรายละเอียดให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ , ประกาศ อพ.สธ. ที่ 99/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน และแจ้งกำหนดการนัดหมายการประชุมคณะทำงาน อพ.สธ. – มทร.พระนคร ในครั้งต่อไป