ผลการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ระดับมัธยมศึกษา  
รางวัลชนะเลิศน.ส.รชนิศ ผดุงพัฒโนดม
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
001-รางวัลชนะเลิศ (1)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1น.ส.ชนัญชิดา ชูเชื้อ
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
001-รางวัลชนะเลิศ (1)


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2นายธนพงษ์ เมืองศิลปศาสตร์
ร.ร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
001-รางวัลชนะเลิศ (1)รางวัลชมเชยนายอรรถวิท เกษมวัฒนชัย
ร.ร.เทพศิรินทร์
001-รางวัลชนะเลิศ (1)รางวัลชมเชยน.ส.พิมพ์ลภัส บัวขม
ร.ร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
001-รางวัลชนะเลิศ (1)