ประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการ ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๘ พรรษา มหาราชา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.พระนคร
การประกวดสุนทรพจน์แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อ ทำไมคนไทยจึงรักในหลวง มีนักเรียนจำนวน ๑๖ คน จาก ๑๐ โรงเรียน ประกอบด้วย ร.ร.ราชวินิตมัธยม ร.ร.ราชินีบน วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม ร.ร.โยธินบูรณะ ร.ร.สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร.ร.สตรีวัดระฆัง ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.เทพศิรินทร์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ร.ร.สตรีวิทยา และการประกวดในระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ พ่อแห่งแผ่นดิน มีนักศึกษา จำนวน ๑๕ คน จาก ๖ สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร อาจารย์สุรีย์ พงศ์อารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ผศ.พัชนี มานะวาณิชเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการร่วมตัดสิน โดยมีผลการประกวดดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา  
รางวัลชนะเลิศนายณัฐพล ทุมทอง
ร.ร.ศรียาภัย จ.ชุมพร
001-รางวัลชนะเลิศ (1)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1นายณัฐนนท์ เจริญชัย
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
002-รองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2น.ส.รชนิศ ผดุงพัฒโนดม
ร.ร.โยธินบูรณะ
003-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชยด.ญ.สโรชา นาคสนอง
ร.ร.สตรีวัดระฆัง
004-ชมเชย (2)
รางวัลชมเชยน.ส.ฟาด้า เลาะเหม็ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม
004-ชมเชย (3)
รางวัลชมเชยน.ส.บุษกร บูชา
ร.ร.สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
004-ชมเชย
ระดับอุดมศึกษา  
รางวัลชนะเลิศนายแมน คล้ายสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
001-ชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายปิยะ ทองมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
002-รองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายธรรมรัตน์ เกตุธินทร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย นายณัฐวุฒิ รุ่งเรืองมีเจริญ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
004-ชมเชย (3)
รางวัลชมเชย นายจิรวัฒน์ ตะคอนรัมย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
004-ชมเชย (2)
รางวัลชมเชย น.ส.ทิพย์ทิยา อินทร์ทิพย์
มทร.พระนคร
004-ชมเชย