วิทันตสาสมาธิ 18-20 กันยายน 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง สมาธิกับการเรียน โดยมี อ.สุริยา มากมูล เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 27 กันยายน 2017

วิทันตสาสมาธิ 11-13 กันยายน 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง สมาธิกับการรักษาโรค โดยมี อ.รัตนาวดี ครุยทอง เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 13 กันยายน 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง สมาธิกับการรวมคณะ โดยมี อ.สุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยา… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 4-6 กันยายน 2560

  วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง หนทางให้สมาธิเสื่อม โดยมี อ.สุนทรี งามเลิศเป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 5 กันยายน 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง อทิสสมานกายกับสมาธิ โดยมี อ.จุไร วรศักดิ์โยธิน เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายขอ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม Continue Reading →

มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร “ญาณสาสมาธิ”

ม.ราชมงคลพระนครจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร “ญาณสาสมาธิ”รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยา… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 5 กันยายน 2017

วิทันตสาสมาธิ 28-30 สิงหาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง สมาธิตื้น สมาธิลึก โดยมี รศ.ธิติ รักชาติ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 5 กันยายน 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง Continue Reading →

เตรียมความพร้อมการเป็น ม. ในกำกับของรัฐ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมสัมมนาการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 27 สิงหาคม 2017

“ปลูกป่าในใจคน” ราชมงคลพระนคร น้อมนำ-สืบผ่านปลูกฝังในใจเยาวชน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ บำรุงรักษาต้นไม้ ณ แปลง 905 โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 27 สิงหาคม 2017

วิทันตสาสมาธิ 21-23 สิงหาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง คุณสมบัติของสมาธิ โดยมี อ.พงษ์ชัย พงษ์ไพเชฐ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพร… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 5 กันยายน 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การวัดผลของสมาธิ โดยมี อ.วิมวลัย ดวงประทีป เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม Continue Reading →