วิทันตสาสมาธิ 8 – 10 มกราคม 2561

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ความเป็นไปได้แห่งวิปัสสนา โดยมีดร.โฆษิต ล้อศิริรัตน์ เป็นวิทยากรสรุปการบร… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 มกราคม 2018 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ส่วนผสมของวิปัสสนา โดยมีดร.อัญชลี เศรษฐโอฬาร เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 Continue Reading →

เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ 2561 และกราบขอพร

กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผอ.กองศิลปวัฒนธรรม เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ และกราบขอพร พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ และเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 28 ธันวาคม 2017

สวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดีและผู้บริหาร

กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการ และบุคลากรเข้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2561 ร่วมรับพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 28 ธันวาคม 2017

สวัสดีปีใหม่ ปี 2561

กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการ และบุคลากรเข้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2561 แก่หน่วยงานราชการและเอกชน ต่างๆ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 28 ธันวาคม 2017

วิทันตสาสมาธิ 25-27 ธันวาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ความช้าเร็วที่เกิดของวิปัสสนา โดยมี รศ.ดร.วุฒิชัย นาครักษา เป็นวิทยากรสร… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 มกราคม 2018 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง กิริยาจิตของวิปัสสนา โดยมี อ.ศิริวรรณ ศุภกิจจานุสรณ์ เป็นวิทยากรสรุปการบร… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม Continue Reading →

ครบรอบ 20 ปี สถาบันพลังจิตตานุภาพ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ เข้าร่วมงานครบรอบ 20 ปี สถาบ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 25 ธันวาคม 2017

วิทันตสาสมาธิ 18-20 ธันวาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ความหมายของสมถะ – วิปัสสนา จุดมุ่งหมายของสมถะ – วิปัสสนา โดยมี รศ.ดร.ประ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 25 ธันวาคม 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่องแผนผังสมถะ – วิปัสสนา โดยมี อ.เกล็ดนที Continue Reading →

ประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรมและ นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุม… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 25 ธันวาคม 2017