วิทันตสาสมาธิ 17-19 กรกฎาคม 2560

“วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง  การบริกรรมเป็นเพียงเบื้องต้น โดยมี รศ.ภณิดา มาประเสริฐ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 “วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การบริกรรมเป็นความจำเป็น โดยมี อ.สุริยา  มากมูล เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 12-14 กรกฎาคม 2560

“วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การบริกรรมคือการนึกพุทโธ ดร. สุขวสา แสงเสรีสถิตย์ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 “วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การบริกรรมเป็นเพียงเบื้องต้น โดย รศ.ภณิดา มาประเสริฐ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรม ตรวจ 5 ส ระดับอธิการบดี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 กองศิลปวัฒนธรรม มีการตรวจ 5 ส (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้างนิสัย)ในระดับสำนักอธิการบดี โดยมีนางสาวน้ำทิพย์ วงษ์ตา สำนักงานอธิการบดี นายสานิตย์ มิอาทร กองกลาง นส.สุพรรษา อิ่นอ้อย กองสื่อสารองค์การ นส.สโรชา หัตถกรรม กองพัฒนานักศึกษา นส.กิตตินันท์ จันทวงศ์ กองศิลปวัฒนธรรม เป็นกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบเรื่องความเป็นระเบียบของโต๊ะทำงาน Continue Reading →

ตรวจ 5 ส ภายในหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 กองศิลปวัฒนธรรม มีการตรวจ 5 ส (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้างนิสัย) ครั้งที่ 1/2560 โดยมี น.ส.สุรีวัลย์ ใจงาม น.ส.กิตตินันท์ จันทวงศ์ นายถาวร อ่อนละออ และน.ส.นฤตยา อภิชาติโยธิน เป็นคณะกรรมการในการตรวจ ซึ่งทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบเรื่องความเป็นระเบียบของโต๊ะทำงาน ตู้จัดเก็บเอกสารและตู้เก็บอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ การเก็บสายไฟใต้โต๊ะ Index บอกรายละเอียดหน้าตู้จัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์ Continue Reading →

ร่วมถวายเทียนพรรษา
ณ วัดสุคันธาราม เขตดุสิต

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.เจทญา  กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา จัดโดย สำนักงานเขตดุสิต และสภาวัฒนธรรมเขตดุสิต เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ วัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต Continue Reading →

ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 3 – 5 กรกฎาคม 2560

“วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1”บทเรียนเรื่อง “เกี่ยวกับอุบาย” โดย อ.สุริยา มากมูล เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 “วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1”บทเรียนเรื่อง “เกี่ยวกับอารมณ์” โดย ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ์ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 4 Continue Reading →

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
ณ วัดนรนาถสุนทริการาม

ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี พุทธศักราช 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวรายงานในนามคณะกรรมการจัดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 Continue Reading →

โครงการศึกษาความหลายหลาย
ทางชีวภาพฯ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา โดยมีผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมจัดในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ พื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ดำเนินโครงการโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในการนี้ นักศึกษา 40 คนจากทั้ง 9 คณะ Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 26-28 มิถุนายน 2560

“วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1”บทเรียนเรื่อง “การบริกรรม” โดย อ.วรภา องอาจ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560