วิทันตสาสมาธิ 9 – 11 มกราคม 2560

บทเรียนเรื่อง “สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา” โดย พล.ท.ชัยฤทธิ์ ขวัญสอน เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ บทเรียนเรื่อง “ความแตกต่างระหว่างสมถะ” โดย อ.นุชเนตร สวนอุทัย เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ บทเรียนเรื่อง “ความหมายของสมถะ” โดย อ.นุชเนตร สวนอุทัย เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรมสวัสดีปีใหม่ผอ.กองการเกษตรและสหกรณ์สำนักงานทหารพัฒนาและหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการ และบุคลากรเข้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2560 พอ.ศักดิ์ชาย บุญสอน ผอ.กองการเกษตรและสหกรณ์สำนักงานทหารพัฒนาและหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาคารเอนกประสงค์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่คอยให้การดูแล ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมทร.พระนคร ที่เข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่ประจำทุกปี  

ประชุมใหญ่ประจำปีของมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการและบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีของมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร CIDI World สถาบันออกแบบนานาชาติ ชนาพัฒน์ โดยในที่ประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแจ้งให้ทราบถึงแผนงานที่จะทำในปีต่อไป เพื่อให้กิจกรรมการกุศลของมูลนิธิสามารถดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกับประชาชนจากทั่วประเทศที่ยังคงหลั่งไหลเข้าร่วมสักการะอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก

เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ และกราบขอพร

กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผอ.กองศิลปวัฒนธรรม เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ และกราบขอพร พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ และเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559

Zumba Dance

กองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมเต้นแอโรบิก ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

กองศิลปวัฒนธรรมสวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการะคุณต่อกองศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการ และบุคลากรเข้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2560 แก่หน่วยงานราชการและเอกชน ต่างๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด ได้แก่ 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท 4. ประธานชุมชนศุภมิตร 1 5. ประธานชุมชนศุภมิตร 2

วิทันตสาสมาธิ 26-28 ธันวาคม 2559

บทเรียนเรื่อง “ความลึกของญาณ” โดย อ.ปิยนาถ ทำเสน เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ บทเรียนเรื่อง “อาการของญาณ” โดย อ. ปทิตตา บรรณะทอง เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมสัมพันธ์ โดย อ. ปทิตตา บรรณะทอง เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม Continue Reading →

สวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดีและผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ร่วมรับพรปีใหม่จากท่านอธิการบดีและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ นอกจากนี้ท่านอธิการบดีได้มอบของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนอีกด้วย ทั้งนี้ท่านอธิการบดี งดรับของขวัญปีใหม่ตามนโยบายประหยัด