วิทันตสาสมาธิ 6 กุมภาพันธ์ 2560

บทเรียนเรื่อง “พระอภิธรรมกับวิปัสสนา” โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK Games”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมงาน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK Games” โดยมีนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการนี้ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนี้ด้วย

ราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยอธิการบดี นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ด้วยความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ นับเป็นวันที่ ๑๔ หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ในรอบเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช Continue Reading →

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

  กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge Managerment to Learning Organization : KM to LO) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 Continue Reading →

Zumba Dance

กองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมเต้นแอโรบิก ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  

วิทันตสาสมาธิ 1 กุมภาพันธ์ 2560

บทเรียนเรื่อง “ความเป็นเลิศของวิปัสสนา” โดย อ.พรทิพย์ เอื้อมหเจริญ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

มทร.พระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2

ม.ราชมงคลพระนคร เรียนรู้ “ศาสตร์แห่งพระราชา” นำนักศึกษาลุยถึงลูกถึงคน “ปล่อยเกาะ-เข้าป่า-หาอาหารกินเอง” เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มาบเอื้อง ชลบุรี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในวิถึชีวิตไทย โดยมี นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรมร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560

ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 จัดโดย กองบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2560 ณ เทวัญ ดารา รีสอร์ทแอนด์สปาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมได้เข้าร่วมด้วย โดยในการอบรมครั้งนี้มีการอภิปรายเรื่องวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งานและการประเมินค่างาน จากประสบการณ์ Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 12 ปี

     รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร      ในช่วงเช้า รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันครู ประจำปี 2560

  กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันครู 16 มกราคม 2560 จำนวน 20 ตัก และทำบุญตักบาตรข้าวสาร ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ