พบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล โดยมีกิจกรรมทำวัตรเช้า การฟังพระธรรมเทศนา การเจริญจิตภาวนา และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วิหารพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560

อบรม Google Apps for Education รุ่นที่ 8

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมการอบรม Google Apps for Education รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 5 -7 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จ.นครสวรรค์ จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกับการทำงานวัฒนธรรมและการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0” โดยวิทยากร ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพชรบุรี พัทลุง นครราชสีมา นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 6-7 มิถุนายน 2560

  “วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1” บทเรียนเรื่อง “อิริยาบถ 4” โดย รศ.ภณิดา มาประเสริฐ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

ปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม “วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1”

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้าสานต่อความสำเร็จโครงการปฏิบัติธรรม เปิดหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2” หวังผลิตครูสมาธิมืออาชีพ บุคลากร – ชมรม มทร.พระนครอาวุโส – บุคคลภายนอกแห่สมัครเรียน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม “วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมี Continue Reading →

มทร.พระนครอาวุโส ทัวร์สุขภาพแผนไทย

ม.ราชมงคลพระนคร ชูนโยบายก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย นำสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส  ทัวร์สุขภาพแผนไทย บุกไกลถึงปราจีนบุรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เข้าคอร์สนวดแผนไทย – นวดสมุนไพรกระชับใบหน้า และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอดสารพิษ บำบัดโรคด้วยวิถีธรรมชาติ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะประธานคณะกรรมการชมรม จัดโครงการ มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย กิจกรรมที่ 3 “ทัวร์สุขภาพแผนไทย” โดยนำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ดูแลสุขภาพกายใจ ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร Continue Reading →

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านทิพย์สวนรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม โดยมีผศ.สุใจ พรเจิมกุล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากร กองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย เป็นวิทยากรในครั้งนี้

กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์”

บรรยากาศกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์” จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก แด่… พ่อหลวง ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ซึ่งบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรมและบุคลากร ก็ได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย

เทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ คณะศิลปศาสตร์ โดยในการนี้ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย