ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557

มทร.พระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรมจัดการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มทรพ.) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุม มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของทุกคณะ และกองศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 Continue Reading →

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ และกองศิลปวัฒนธรรม ในไตรมาสที่ 1-2 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมเตรียมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ Continue Reading →

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.

มทร.พระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรมจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มทรพ.) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุม มีการพิจารณาการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พิจารณาหัวข้อและพื้นที่ที่ต้องการสนองพระราชดำริ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน Continue Reading →