ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 59 โดยมี ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้

กองศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการสารรักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2559

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสารรักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ที่ประชุมกำกับติดตามการจัดทำวารสารสารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 17 ซึ่งเป็นฉบับเอกาทศพรรษราชมงคลพระนคร พิจารณาเตรียมจัดทำวารสารสารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 18 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมี ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่น ต.หนองแก จ.หัวหิน จัดโดย เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C-อพ.สธ.) Continue Reading →

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย พิจารณาแผนการดำเนินงานของบุคลการกองศิลปวัฒนธรรม และการเตรียมการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559)

ม.ราชมงคลพระนครร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ม.ราชมงคลพระนคร) มอบหมายให้ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ม.ราชมงคลพระนคร ในฐานะหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ อพ.สธ. ได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย Continue Reading →

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     ราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทร.พระนคร) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 เมื่อในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน ในที่ประชุม ในการนี้ Continue Reading →

ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ครั้งที่ 2

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ   ที่ประชุมพิจารณาเตรียมความพร้อมในการจัดการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 23 – 29 Continue Reading →

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย พิจารณาแผนการดำเนินงานของบุคลการกองศิลปวัฒนธรรม และการเตรียมการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559) Continue Reading →

ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันการพละศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ม.ราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันการพละศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการนี้ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง เป็นคุณอำนวยใน Continue Reading →

ประชุมคณะกรรมการโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม “วาเลนไทน์ หัวใจไทย”

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่  21 มกราคม 2559 จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ที่ประชุมพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “วาเลนไทน์ หัวใจไทย” โดยจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยการประดิษฐ์กระเช้าสบู่หอมสานรัก การเพ้นท์ถุงผ้าด้วยสีอะคริลิก และการทำพวงกุญแจผ้าแทนใจ Continue Reading →