ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     ราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทร.พระนคร) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 เมื่อในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน ในที่ประชุม ในการนี้ Continue Reading →

ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ครั้งที่ 2

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ   ที่ประชุมพิจารณาเตรียมความพร้อมในการจัดการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 23 – 29 Continue Reading →

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย พิจารณาแผนการดำเนินงานของบุคลการกองศิลปวัฒนธรรม และการเตรียมการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559) Continue Reading →

ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันการพละศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ม.ราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันการพละศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการนี้ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง เป็นคุณอำนวยใน Continue Reading →

ประชุมคณะกรรมการโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม “วาเลนไทน์ หัวใจไทย”

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่  21 มกราคม 2559 จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ที่ประชุมพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “วาเลนไทน์ หัวใจไทย” โดยจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยการประดิษฐ์กระเช้าสบู่หอมสานรัก การเพ้นท์ถุงผ้าด้วยสีอะคริลิก และการทำพวงกุญแจผ้าแทนใจ Continue Reading →

ประชุมเตรียมความพร้อม
จัดงานเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหามงคล

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๘ พรรษา มหาราชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ และมอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่าย ที่จะจัดงานเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหามงคล ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมมีการกำกับติดตามการดำเนินงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙) ของทุกคณะและกองศิลปวัฒนธรรม พิจารณาการดำเนินงานทำนุบำรุงฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา Continue Reading →

ประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
๙ มทร.อย่างยั่งยืน

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ม.ราชมงคลพระนคร) นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และ ผศ.รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล ช่วยราชการกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ๙ มทร.อย่างยั่งยืน ณ ณ ห้องประชุมใช้บางยาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  โดยมี ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ Continue Reading →

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานบดี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย พิจารณาแผนการดำเนินงานของบุคลการกองศิลปวัฒนธรรม และการเตรียมการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559) ไตรมาสที่ Continue Reading →

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ครั้งที่ ๓

กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มทรพ.) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในที่ประชุม ในการนี้ ประธานกล่าวเปิดการประชุม แจ้งถึงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ Continue Reading →