ประชุมเตรียมความพร้อม
จัดงานเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหามงคล

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๘ พรรษา มหาราชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ และมอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่าย ที่จะจัดงานเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหามงคล ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมมีการกำกับติดตามการดำเนินงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙) ของทุกคณะและกองศิลปวัฒนธรรม พิจารณาการดำเนินงานทำนุบำรุงฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา Continue Reading →

ประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
๙ มทร.อย่างยั่งยืน

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ม.ราชมงคลพระนคร) นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และ ผศ.รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล ช่วยราชการกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ๙ มทร.อย่างยั่งยืน ณ ณ ห้องประชุมใช้บางยาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  โดยมี ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ Continue Reading →

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานบดี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย พิจารณาแผนการดำเนินงานของบุคลการกองศิลปวัฒนธรรม และการเตรียมการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559) ไตรมาสที่ Continue Reading →

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ครั้งที่ ๓

กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มทรพ.) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในที่ประชุม ในการนี้ ประธานกล่าวเปิดการประชุม แจ้งถึงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ Continue Reading →

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ครั้งที่ ๒

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มทรพ.) ครั้งที่ 2 กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มทรพ.) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ Continue Reading →

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557

มทร.พระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรมจัดการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มทรพ.) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุม มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของทุกคณะ และกองศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 Continue Reading →

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ และกองศิลปวัฒนธรรม ในไตรมาสที่ 1-2 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมเตรียมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ Continue Reading →

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.

มทร.พระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรมจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มทรพ.) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุม มีการพิจารณาการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พิจารณาหัวข้อและพื้นที่ที่ต้องการสนองพระราชดำริ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน Continue Reading →