ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ 1/2560

กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทร.พระนคร) ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และเตรียมการเสนอโครงการของบประมาณ อพ.สธ-มทร.พระนคร ปีงบประมาณ Continue Reading →

ประชุม คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ที่ประชุมมีการกำกับติดตามการดำเนินงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีการรายงานผล ไตรมาสที่ ๑ รายงานผลการดำเนินโครงการ

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย พิจารณาแผนการดำเนินงานของบุคลการกองศิลปวัฒนธรรม และการเตรียมการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559(ปีงบประมาณ 2560) ไตรมาสที่ Continue Reading →

ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559  ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 โดยมี ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครในสาขาต่างๆ ตามเกณฑ์คุณสมบัติ และพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2559 และเข้ารับรางวัล ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 19 มกราคม Continue Reading →

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันจันทรที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ที่ประชุมมีการกำกับติดตามการดำเนินงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการรายงานผล รอบ ๑๒ เดือน รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ไม่ได้ตามค่าเป้าหมายในแต่ละคณะและให้พิจารณาส่งข้อมูลเพิ่มได้ ๓ คณะหลังจากการกำกับติดตามในที่ประชุมแล้ว พร้อมกันนี้ Continue Reading →

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทร.พระนคร) ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2559 เมื่อในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน ในที่ประชุม ในการนี้ ประธานแจ้งถึงเรื่องข้อมูลการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Continue Reading →

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทร.พระนคร) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2559 เมื่อในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน ในที่ประชุม ในการนี้ ประธานแจ้งถึงเรื่องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ Continue Reading →

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ที่ประชุมพิจารณาศึกษาหาพื้นที่บูรณาการ่วมกัน จากทั้ง 9 คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนาและกองศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิด Impact Continue Reading →

ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 59 โดยมี ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้

กองศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการสารรักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2559

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสารรักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ที่ประชุมกำกับติดตามการจัดทำวารสารสารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 17 ซึ่งเป็นฉบับเอกาทศพรรษราชมงคลพระนคร พิจารณาเตรียมจัดทำวารสารสารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 18 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 Continue Reading →