ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในที่ประชุมมีการกำกับติดตามการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) ทั้งหมด ของทุกคณะ และกองศิลปวัฒนธรรม เตรียมการรับการตรวจประเมิน และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย พิจารณาแผนการดำเนินงานของบุคลการกองศิลปวัฒนธรรม และการเตรียมการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2560) ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา”

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมยัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ที่ประชุมพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา” โดยจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย การผลิตสื่อสำหรับโรงเรียนในชนบท การทำกระเป๋าออมทรัพย์ การบริหารการเงินส่วนบุคคล การทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร และด้านนาฏศิลป์ไทย  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ กำหนดจัดในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ และห้องเรียน  B ๒๐๔ , A๖๐๙ B๔๐๔ B๔๐๕ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร โดยที่ประชุมพิจารณามอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่ายดำเนินการต่อไป

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย พิจารณาแผนการดำเนินงานของบุคลการกองศิลปวัฒนธรรม และการเตรียมการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2560) ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2560  

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ 1/2560

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทร.พระนคร) ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และเตรียมการเสนอโครงการของบประมาณ อพ.สธ-มทร.พระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประชุม คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ที่ประชุมมีการกำกับติดตามการดำเนินงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีการรายงานผล ไตรมาสที่ ๑ รายงานผลการดำเนินโครงการ

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย พิจารณาแผนการดำเนินงานของบุคลการกองศิลปวัฒนธรรม และการเตรียมการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559(ปีงบประมาณ 2560) ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 59

ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559  ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 โดยมี ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครในสาขาต่างๆ ตามเกณฑ์คุณสมบัติ และพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2559 และเข้ารับรางวัล ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 19 มกราคม 2560

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Posted Posted in ประชุม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันจันทรที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ที่ประชุมมีการกำกับติดตามการดำเนินงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการรายงานผล รอบ ๑๒ เดือน รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ไม่ได้ตามค่าเป้าหมายในแต่ละคณะและให้พิจารณาส่งข้อมูลเพิ่มได้ ๓ คณะหลังจากการกำกับติดตามในที่ประชุมแล้ว พร้อมกันนี้ ทั้ง ๓ คณะได้รายงานผลข้อมูลเพิ่มเติมตามค่าเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้มีการรายงานผลการเตรียมการตรวจประเมินตนเอง (SAR) ในองค์ประกอบที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งผลการรายงานได้คะแนน ๕ ในวันนี้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการใน ปี ๒๕๕๙ ๓ ท่าน คือคุณสุพล  เชิดชูพงษ์ ผศ.ธวัชชัย  แสงน้ำเพชร และอาจารย์สุกัญญา  เจียมวิเศษ 

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Posted Posted in ประชุม, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทร.พระนคร) ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2559 เมื่อในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน ในที่ประชุม ในการนี้ ประธานแจ้งถึงเรื่องข้อมูลการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และให้คณะท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  พร้อมเรื่องสืบเนื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการจัดทำแผนการดำเนินงาน และแจ้งถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔)  เรื่องเพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี […]