THAI FESTIVAL IN CAIRO

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ให้ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน Thai Festival in CAIRO ระหว่างวันที่ 11 -13 กันยายน 2558 ณ ห้างสรรพสินค้า ซิตี้สตาร์ โดยกองศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งในงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม ของประเทศอียิปต์ และสายการบินอียิปต์แอร์ กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนำไปแสดง ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ไทยสี่ภาค การแสดงศิลปะการป้องกันตัว Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรม ตรวจ 5 ส

การตรวจ 5 ส กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 กองศิลปวัฒนธรรม มีการตรวจ 5 ส (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้างนิสัย)ในระดับสำนักอธิการบดี โดยมีนายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ ผู้อำนวยการกองกลางนำตรวจประเมินในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบเรื่องความเป็นระเบียบของโต๊ะทำงาน ตู้จัดเก็บเอกสารและตู้เก็บอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ การเก็บสายไฟใต้โต๊ะ Index บอกรายละเอียดหน้าตู้จัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมในการจัด 5 Continue Reading →

สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ

พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย จดหมายเหตุ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วิทยาลัยพณิชยการพระนคร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ม.ราชมงคลพระนคร พร้อมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศอียิปต์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม คณาจารย์และนักศึกษาที่จะเดินทางเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิป์ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในที่ประชุม รศ.สุภัทรา กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมคณาจารย์และนักศึกษาที่จะเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ตามที่ Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาปลูกป่าสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

กองศิลปวัฒนธรรม ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการ ม.ราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ ๓ กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ณ แปลง ๙๐๕ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) แปลง ๙๐๕ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น Continue Reading →

โครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดโครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ ๓ กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ณ แปลง ๙๐๕  โดยมี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ๒. เพื่อให้ความรู้แก่ บุคลากรและนักศึกษาทุกคณะ ทั้งทางด้าน กายภาพ,ชีวภาพและวัฒนธรรม ๓.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาจาก ๙ Continue Reading →

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในโครงการรักษาศีล ๕

กองศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้ประสานงานร่วมขับเคลื่อนโครงการรักษาศีล ๕ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร จัดร่วมกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน จากกิจกรรมดังกล่าว ท่านอธิการบดีจึงมีนโยบายให้บุคลากรทุกหน่วยงานและนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วมโครงการ โดยในเบื้องต้นให้กรอกใบสมัครขึ้นทะเบียนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตามแบบฟอร์ม ซึ่งกองศิลปวัฒนธรรมจะมีหนังสือไปถึงทุกหน่วยงานและทุกคณะ ให้ดำเนินการโดยกรอกใบสมัครขึ้นทะเบียนและส่งกลับกองศิลปวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕