สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ

พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย จดหมายเหตุ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วิทยาลัยพณิชยการพระนคร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ม.ราชมงคลพระนคร พร้อมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศอียิปต์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม คณาจารย์และนักศึกษาที่จะเดินทางเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิป์ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในที่ประชุม รศ.สุภัทรา กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมคณาจารย์และนักศึกษาที่จะเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ตามที่ Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาปลูกป่าสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

กองศิลปวัฒนธรรม ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการ ม.ราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ ๓ กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ณ แปลง ๙๐๕ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) แปลง ๙๐๕ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น Continue Reading →

โครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดโครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ ๓ กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ณ แปลง ๙๐๕  โดยมี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ๒. เพื่อให้ความรู้แก่ บุคลากรและนักศึกษาทุกคณะ ทั้งทางด้าน กายภาพ,ชีวภาพและวัฒนธรรม ๓.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาจาก ๙ Continue Reading →

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในโครงการรักษาศีล ๕

กองศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้ประสานงานร่วมขับเคลื่อนโครงการรักษาศีล ๕ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร จัดร่วมกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน จากกิจกรรมดังกล่าว ท่านอธิการบดีจึงมีนโยบายให้บุคลากรทุกหน่วยงานและนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วมโครงการ โดยในเบื้องต้นให้กรอกใบสมัครขึ้นทะเบียนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตามแบบฟอร์ม ซึ่งกองศิลปวัฒนธรรมจะมีหนังสือไปถึงทุกหน่วยงานและทุกคณะ ให้ดำเนินการโดยกรอกใบสมัครขึ้นทะเบียนและส่งกลับกองศิลปวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ภาพโครงการประจำปี 2557

โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะที่ ๑ การสาธิตการทำกระทงลอยจากพืชผักสวนครัว  ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมระยะที่ ๒ การประดิษฐ์ของขวัญทรงคุณค่าจากผ้าไทย ในวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะที่ ๓ การสาธิตการทำเครื่องหอมในวันสงกรานต์ ในวันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๗ ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการรักษาดูแลและปรับปรุงต้นไม้ในแปลง ๙๐๕ รอบที่ ๑  กิจกรรมสำรวจจัดทำแผนผังต้นไม้และใส่ปุ๋ย Continue Reading →

ม.ราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่จ.กาญจนบุรี เตรียมรับรมช.ศึกษาธิการตรวจเยี่ยมพื้นที่

นางจุฬาภรณ์  ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี หารือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วยผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในจ.กาญจนบุรี เพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ของดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ ม.ราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ พื้นที่แปลง Continue Reading →