ร่วมใจน้อมสักการะถวายพวงมาลา
วันปิยมหาราช

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ในการนี้ กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาด้วย  

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับคัดเลือกรับรางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2558 ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรับเข็มที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตรจาก ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ในการนี้ มีผู้บริหาร บุคลากรจากกองศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา และผศ.วีนา สงวนพงษ์ อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี Continue Reading →

ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติ

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี ที่ประชุมพิจารณาการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการตัดสิน ซึ่งในปี ๒๕๕๘ จะมีการพิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ใน ๖ Continue Reading →

อำลาผู้เกษียณอายุราชการ

กองศิลปวัฒนธรรมร่วมอำลาผู้เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2558 “ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพและ ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี”

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในที่ประชุมมีการกำกับติดตามการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งหมด ของทุกคณะ และกองศิลปวัฒนธรรม พิจารณาการดำเนินงานทำนุบำรุงฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การจัดทำแผนการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Continue Reading →

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

กองศิลปวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี รศ.ดร ดวงตา สราญรมย์ จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นกรรมการตรวจประเมิน ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งกองศิลปวัฒนธรรมได้รับผิดชอบในส่วนของ องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนนการประเมิน 5 คะแนนเต็ม

สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร

กองศิลปวัฒนธรรมนำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม นำบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการที่ร่วมงานกับกองศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และ ผศ.สุธี จันทราภาขจี ช่วยราชการกองศิลปวัฒนธรรมซึ่งได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรมด้วยดีมาโดยตลอด

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2558

มทร.พระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรมจัดการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มทรพ.) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุม มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มทรพ.) ในช่วงไตรมาสที่ 4 Continue Reading →

THAI FESTIVAL IN CAIRO

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ให้ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน Thai Festival in CAIRO ระหว่างวันที่ 11 -13 กันยายน 2558 ณ ห้างสรรพสินค้า ซิตี้สตาร์ โดยกองศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งในงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม ของประเทศอียิปต์ และสายการบินอียิปต์แอร์ กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนำไปแสดง ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ไทยสี่ภาค การแสดงศิลปะการป้องกันตัว Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรม ตรวจ 5 ส

การตรวจ 5 ส กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 กองศิลปวัฒนธรรม มีการตรวจ 5 ส (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้างนิสัย)ในระดับสำนักอธิการบดี โดยมีนายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ ผู้อำนวยการกองกลางนำตรวจประเมินในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบเรื่องความเป็นระเบียบของโต๊ะทำงาน ตู้จัดเก็บเอกสารและตู้เก็บอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ การเก็บสายไฟใต้โต๊ะ Index บอกรายละเอียดหน้าตู้จัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมในการจัด 5 Continue Reading →