การคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2558 เพื่อรับรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 18 มกราคม 2559 รับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร 02 281 0659 อีเมล artsculture@rmutp.ac.th เว็บไซต์ http://cul.offpre.rmutp.ac.th หลักเกณฑ์การสมัคร ใบสมัครคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

ร่วมใจน้อมสักการะถวายพวงมาลา
วันปิยมหาราช

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ในการนี้ กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาด้วย  

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับคัดเลือกรับรางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2558 ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรับเข็มที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตรจาก ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ในการนี้ มีผู้บริหาร บุคลากรจากกองศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา และผศ.วีนา สงวนพงษ์ อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี Continue Reading →

ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติ

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี ที่ประชุมพิจารณาการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการตัดสิน ซึ่งในปี ๒๕๕๘ จะมีการพิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ใน ๖ Continue Reading →

อำลาผู้เกษียณอายุราชการ

กองศิลปวัฒนธรรมร่วมอำลาผู้เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2558 “ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพและ ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี”

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในที่ประชุมมีการกำกับติดตามการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งหมด ของทุกคณะ และกองศิลปวัฒนธรรม พิจารณาการดำเนินงานทำนุบำรุงฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การจัดทำแผนการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Continue Reading →

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

กองศิลปวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี รศ.ดร ดวงตา สราญรมย์ จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นกรรมการตรวจประเมิน ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งกองศิลปวัฒนธรรมได้รับผิดชอบในส่วนของ องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนนการประเมิน 5 คะแนนเต็ม