บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม

Image

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม” ภายใต้โครงการ “การเพิ่มเครือข่ายในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน” จัดโดยสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 5 – 6 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี ศ.ศรีราชา  วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวปาฐกถาพิเศษ และกล่าวเปิดการสัมมนา

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก และส่งเสริม/เสริมสร้างด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม และแนวทางในการส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรมร่วมประชุมสัมมนาและสร้างเครือข่ายวัฒนธรรม ๙ มทร.

งานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมสัมมนาและสร้างเครือข่ายวัฒนธรรม โดยมี นายพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนาลาภ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน  ในวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมผกากรอง ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ในการนี้ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก จัดโดยสำนักประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 19 -20 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในการนี้ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยบุคลากรกองศิลปฯ ร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อบริบทและภาพรวมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557  โดย คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หัวข้อฝึกปฏิบัติการกลุ่ม Continue Reading →

ประชุมเตรียมจัดทำสารรักษ์วัฒนธรรม

กองศิลปวัฒนธรรม ประชุมเตรียมจัดทำสารรักษ์วัฒนธรรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ   ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสารรักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 1 / 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ประชุมพิจารณาจัดทำสารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 16 Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะที่ ๒

กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะที่ ๒ กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำกล่องเครื่องประดับจากผ้าไทย ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ อาคาร A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในครั้งนี้มี ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรมร่วมงานตลาดน้ำวิถีไทย และพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ

กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร นำโดยผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม” โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดงาน “ตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม” ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่สะพานอรทัย–สะพานมัฆวานรังสรรค์โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุกต์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ Continue Reading →

ประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการบริหาร หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่งได้ดำเนินโครงการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในการนี้ มทร.พระนครได้รับเชิญประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการบริหาร โดยมี ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร ผู้ช่วยอธิการบดี และผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะบันงา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ด้วย โดยหนังสือในชุดจัดทำเป็นสามเล่ม โดยเล่มที่ ๑ Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรมร่วมงานพระนครเกมส์

กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพที่มีในงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ที่ มทร.พระนคร เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ทั้งนี้ กองศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมาย เป็นฝ่ายจัดเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นคณะกรรมการพิธีเปิดและพิธีปิด ในวันที่ 8 และ 14 กุมภาพันธ์ 2558 Continue Reading →

ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๘

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพ ในการนี้ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นคุณอำนวยใน cop ที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม:การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรม นำคณะนักวิจัย มทร.พระนคร ลงพื้นที่บ้านถ้ำเสือ จังหวัดเพชรบุรี

งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม นำทีมคณาจารย์และนักวิจัย มทร.พระนคร ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหาจุดร่วมสร้างงานวิจัยสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ แบบบูรณาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘