ประชุมเตรียมจัดทำสารรักษ์วัฒนธรรม

กองศิลปวัฒนธรรม ประชุมเตรียมจัดทำสารรักษ์วัฒนธรรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ   ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสารรักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 1 / 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ประชุมพิจารณาจัดทำสารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 16 Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะที่ ๒

กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะที่ ๒ กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำกล่องเครื่องประดับจากผ้าไทย ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ อาคาร A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในครั้งนี้มี ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรมร่วมงานตลาดน้ำวิถีไทย และพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ

กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร นำโดยผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม” โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดงาน “ตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม” ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่สะพานอรทัย–สะพานมัฆวานรังสรรค์โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุกต์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ Continue Reading →

ประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการบริหาร หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่งได้ดำเนินโครงการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในการนี้ มทร.พระนครได้รับเชิญประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการบริหาร โดยมี ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร ผู้ช่วยอธิการบดี และผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะบันงา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ด้วย โดยหนังสือในชุดจัดทำเป็นสามเล่ม โดยเล่มที่ ๑ Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรมร่วมงานพระนครเกมส์

กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพที่มีในงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ที่ มทร.พระนคร เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ทั้งนี้ กองศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมาย เป็นฝ่ายจัดเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นคณะกรรมการพิธีเปิดและพิธีปิด ในวันที่ 8 และ 14 กุมภาพันธ์ 2558 Continue Reading →

ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๘

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพ ในการนี้ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นคุณอำนวยใน cop ที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม:การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรม นำคณะนักวิจัย มทร.พระนคร ลงพื้นที่บ้านถ้ำเสือ จังหวัดเพชรบุรี

งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม นำทีมคณาจารย์และนักวิจัย มทร.พระนคร ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหาจุดร่วมสร้างงานวิจัยสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ แบบบูรณาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

กองศิลปวัฒนธรรมนำนศ.ปลูกป่าชายเลนรักษาแผ่นดินไทย

กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ ๑ กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 24 มกราคม 2558 โดยมีผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 10 ปี” ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       พระนคร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ทั้งนี้กองศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจัดเตรียมเครื่องสักการะ พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลพระภูมิชัยมงคล และรับลงทะเบียน Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมเดินการกุศล

กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมเดินการกุศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2558 ณ บริเวณลานอิฐแดง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์) ซึ่งรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้กองศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายเป็นฝ่ายจัดเตรียมเครื่องสักการะ พระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และศาลพระภูมิชัยมงคล โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. อธิการบดีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จากนั้นเริ่มกิจกรรมเดินการกุศล จากบริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสามเสน ถึงแยกสี่เสาเทเวศร์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยา มุ่งหน้าตรงไปยังลาน Continue Reading →