สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พระราชประวัติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑

การศึกษาและการทรงงาน

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ทรงสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๖ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท แจลเวย์ จำกัด

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๑ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ราชาภิเษกสมรส

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การทรงงานทางราชการ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทรงดำรงตำแหน่ง รักษาราชการนายทหารยุทธการ ฝ่ายยุทธการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองกิจการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส. ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (๒)/ ผู้บังคับการหน่วยฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.

ทรงดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทรงดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก)

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทรงดำรงตำแหน่ง รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

หลักสูตรการอบรมด้านการทหาร และอื่นๆ

ทรงสำเร็จการฝึกหลักสูตรวิชาทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ของโรงเรียน และศูนย์ฝึกหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ชั้นนายร้อย – ชั้นนายพัน หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๙๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖

ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๕๙ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗

ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน ของโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare ของหน่วยทหารนาวิกโยธิน ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

ทรงจบหลักสูตรการยิงปืนพกในระบบต่อสู้ภายใต้สภาวะกดดันของกองบังคับการปราบปราม เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักสูตรการอบรมด้านการบิน

ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินพลเรือน กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Cessna T 41

ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรศิษย์การบินทหารบกอากาศยานปีกติดลำตัว ชั้นมัธยม ของโรงเรียนการบินทหารบก เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Cessna T 41

ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบินของโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ CT-4E และ PC-9 เสด็จไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติม ณ สหพันธรัฐเยอรมนี

ทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรป ออกใบอนุญาตโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดังนี้ ใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล PPL(A) ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Cessna 172, Mooney M-20, Piper PA-34 Seneca ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี CPL (A) โดยมี Type Rating ของเครื่องบินแบบ Boeing 737 300-900 และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (ATPL-Theory)

ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วย ทำการบินเครื่องบินพระราชพาหนะ Boeing 737 – 400 และ Boeing 737 – 800

พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในทุกข์สุขของประชาชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงใส่พระราชหฤทัยในทุกข์สุขของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ที่จะดูแลประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งเริ่มรุนแรงขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น

ทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุณาและพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และสิ่งของอื่น ๆ ที่โปรดเกล้า ฯ ให้จัดหาและพระราชทานไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ และชุมชนแออัด ซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเห็นว่าสุขภาพกายและใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกัน จึงทรงริเริ่มโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขึ้น เพื่อเป็นการเติมเต็มสิทธิของผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเฉกเช่นประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทัศนคติความเป็นจิตอาสาอีกด้วย

พระองค์ทรงพระราชทานเครื่องมือแพทย์สำหรับหน่วยงานรักษาผู้ต้องขัง จัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขัง เช่น สิทธิในการรับการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับเรือนจำทุกแห่งที่พบการระบาด รวมถึงพระราชทานให้มีการจัดตั้งมุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข ในเรือนจำ เพื่อให้เป็นพื้นที่ให้ผู้ต้องขังได้เข้ามาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพกายและใจด้วยตนเอง

ราชวัลลภเริงระบำ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จแทนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” และกองทหารเกียรติยศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อ.บ้านนา จ.นครนายก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคู่มือฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” พุทธศักราช ๒๕๕๙ และแบบฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” ให้นำไปดำเนินการฝึกกำลังพลของกองทัพไทย โดยกองทัพไทยได้ดำเนินการฝึกตามพระบรมราโชบายและนำไปขยายผลให้กับทหารทุกหน่วยจนถึงระดับกองพัน เพื่อให้กำลังพลมีการปฏิบัติที่เข้มแข็งพร้อมเพรียง มีวินัย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการใช้อาวุธของกำลังพล

ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานถุงพระราชทานแก่ราษฎร ที่ได้รับการว่าจ้างให้ปฏิบัติงาน ในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านนาคำ , โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกทรายขาว อำเภอคำตากล้า และโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น ตามโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกเลิกจ้างงาน ให้มีอาชีพ มีรายได้ พึ่งพาตนเองในยามวิกฤต ด้วยทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เช่นเดียวกับที่จังหวัดปัตตานี ได้พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ราษฎรที่ได้รับการว่าจ้างให้ปฏิบัติงาน ในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าตาเขียว อำเภอปะนาเระ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชน ให้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงครอบครัว ทั้งเป็นการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้ความรู้ด้านการเกษตร ที่ถูกต้องแก่ประชาชนแหล่งข้อมูลอ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์, หน่วยราชการในพระองค์, กระทรวงยุติธรรม, สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 , นิตยสาร Helloศุภสิริมงคลดลสมัย
เฉลิมชัยฉลองชนมพรรษา
จอมเทวีมิ่งขวัญองค์ราชา
พระเกริกเกียรติบุญญาราชินี


น้ำพระทัยเปี่ยมเมตตาประชาราษฎร์
สนองเบื้องยุคลบาทพระทรงศรี
ราชวัลลภรวมใจภักดิ์จอมจักรี
รัตนนารีคู่บุญญา


ขออาราธนาพระไตรรัตน์
น้อมมนัสเทพไททุกชั้นฟ้า
อำนวยพรพิพัฒน์วัฒนา
ปวงประชาถวายราชสดุดี


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร้อยกรองโดย นางสาวรติรัตน์ กุญแจทอง
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร